สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.)

Nursing Association for Prevention and Control of Infections

สพปร.

NAPCI

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.)

Nursing Association for Prevention and Control of Infections

Prevent Hospital - associated Infections for Patient Safety

Update knowledge, Collaborate and Networking, Facilitate sharing, expanding and exchanging knowledge and information

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.) หรือ Nursing Association for Prevention and Control of Infections (NAPCI) เกิดขึ้นจากการที่สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อทั่วประเทศ ประมาณ 370 คน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 โดยมี

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ เป็นประธาน
  • รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร เป็นเลขานุการ

ที่ประชุมมีมติว่า ควรจัดตั้งสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

หลังจากการประชุมได้มีการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอจดทะเบียนสมาคม โดยมี รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร นางสาวมาลินี วัฒนากุล และนางสาวส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล เป็นผู้จดทะเบียนริเริ่มก่อตั้งพร้อมด้วยกรรมการชุดแรกจำนวน 13 คน

ขอจดทะเบียนสมาคมต่อนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ได้รับใบอนุญาตที่ ต. ชม.33/2549

Read More...

Guidelines

21

ม.ค. 59

14

เม.ย. 58