สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.)

Nursing Association for Prevention and Control of Infections

สพปร.

NAPCI

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.)

Nursing Association for Prevention and Control of Infections

Prevent Hospital - associated Infections for Patient Safety

Update knowledge, Collaborate and Networking, Facilitate sharing, expanding and exchanging knowledge and information

COMMITTEE

รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ ปัจจุบัน

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน้าที่เกี่ยวกับสมาคม
1 รศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  นายกสมาคม
2  รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อุปนายกสมาคม
3  นางกุลดา พฤติวรรธน์  อุปนายกสมาคม
4  นางรัชนีย์ วงศ์แสน  เลขานุการ
5  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  ผู้ช่วยเลขานุการ
6  รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ วิชาการ
7 นางสุรีรักษ์ อจลพงศ์  วิชาการ
8 ผศ.ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ปฏิคม
9 น.ส.ทองปาน เงือกงาม  ผู้ช่วยปฏิคม
10 น.ส.สิริลักษณ์ สลักคำ  นายทะเบียน
11 นางอารีย์ กุณณะ  เหรัญญิก
12 น.ส.เทพนิมิตร จุแดง  ผู้ช่วยเหรัญญิก
13 น.ส.มาลินี วัฒนากูล  ประชาสัมพันธ์
14 น.ส.ดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ  ประชาสัมพันธ์
15 นางสุกัญญา มีศิริ  ประชาสัมพันธ์

รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดแรก

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน้าที่เกี่ยวกับสมาคม
1  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  นายกสมาคม
2  รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อุปนายกสมาคม
3  นางสาวส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล  อุปนายกสมาคม
4  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  เลขานุการ
5  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
6  รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์  เหรัญญิก
7  รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์  ผู้ช่วยเหรัญญิก
8  ผศ.ดร.วันชัย มุ่งตุ้ย  วิชาการ
9  นางกุลดา พฤติวรรธน์  ปฏิคม
10  น.ส.สิริลักษณ์ สลักคำ  ผู้ช่วยปฏิคม
11  น.ส.มาลินี วัฒนากูล  นายทะเบียน
12  นางรัชนีย์ วงศ์แสน  ผู้ช่วยนายทะเบียน
13  รศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  ประชาสัมพันธ์