สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.)

Nursing Association for Prevention and Control of Infections

สพปร.

NAPCI

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.)

Nursing Association for Prevention and Control of Infections

Prevent Hospital - associated Infections for Patient Safety

Update knowledge, Collaborate and Networking, Facilitate sharing, expanding and exchanging knowledge and information

CONTACT US

สำนักงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Office: Faculty of Nursing Chiang Mai University
110 Intawaroros Road
Sriphom, Mueang, Chiang Mai
Thailand 50200